Admitere masterat

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă.

La Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului studiile universitare de masterat au durata de  2 ani (4 semestre), se încheie cu examen de disertaţie, iar absolvenţii primesc diploma de master.

            Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pe baza unui concurs de admitere constând într-o probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50% și 50% media examenului de licenţă.

Calendarul admiterii – înscrieri, data probei orale, confirmări, afișare liste provizorii și finale; tematica și bibliografia probei de concurs orale aferentă programelor de studii universitare de masterat vot fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul facultății și publicare pe pagina web.

Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

După  afişarea  rezultatelor se va confirma locul  ocupat  prin concurs  după  un program   anunţat  în perioada  admiterii. Locurile  neconfirmate  în termenul stabilit vor  fi declarate  vacante.

În situația nepornirii unui program de studiu universitar de masterat, candidații admiși la acel program de studiu pe locuri subvenționate vor fi transferați la un alt program de studiu universitar de masterat (păstrându-și același statut ”admis fără taxă”) conform opțiunilor personale pe baza acceptului scris înaintat comisiei de admitere a facultății.

Examen de admitere la programele universitare de masterat, Proba de evaluare a cunoștintelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat

Domeniu: Agronomie

Program de studiu universitar de masterat: Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice

Sala: 119 etaj 1 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Horticultură

Program de studiu universitar de masterat: Tehnologii horticole moderne

Sala: 123 etaj 1 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Ingineria mediului

Program de studiu universitar de masterat: Ingineria mediului și securitate în muncă

Sala: 216 etaj 2 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 8:00

Domeniu: Ingineria mediului

Program de studiu universitar de masterat: Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară

Sala: 216 etaj 2 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 10:00

Domeniu: Ingineria produselor alimentare

Program de studiu universitar de masterat: Siguranță și securitate agroalimentară

Sala: 122 etaj 1 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Silvicultură

Program de studiu universitar de masterat: Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

Sala: 318 etaj 3 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Inginerie și management

Program de studiu universitar de masterat: Managementul unităților de turism și alimentație publică

Sala: 317 etaj 3 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

 

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. crt. Domeniul  Program de studiu Durata de școlarizare Cifra de școlarizare
1. Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

4 semestre,

120 credite

50
2.  Agronomie Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice

4 semestre,

120 credite

50
3. Horticultură Tehnologii horticole moderne

4 semestre,

120 credite

50
4. Ingineria mediului Ingineria Mediului

4 semestre,

120 credite

50
5. Ingineria mediului Ingineria mediului și securitate în muncă

4 semestre,

120 credite

50
6. Ingineria produselor alimentare Siguranţă şi securitate agroalimentară

4 semestre,

120 credite

50
7. Inginerie și management Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

4 semestre,

120 credite

75

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2022: 

1 iulie - 23 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor

25 iulie 2025 -proba orală și afişarea rezultatelor

25 iulie – 28 iulie 2022 - confirmarea locului

29 iulie 2022 -afişarea listelor finale

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2022: 

05 septembrie - 17  septembrie  2022 - înscrierea candidaţilor

19 septembrie 2022 -proba orală și afişarea rezultatelor

19 septembrie - 21 septembrie 2022 - confirmarea locului

22 septembrie 2022 - afişarea listelor finale

În zilele de după 22 septembrie 2022 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii. Informaţii suplimentare la telefon 0259408440 , 0259408277 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.

 

Taxe

        Pentru  concursul  de  admitere  2020  s-au stabilit  următoarele  taxe:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere               - 150 RON
 • Taxa pentru  contestaţii                                         - 150 RON
 • Taxa de înmatriculare                                            -  100 RON 
 • Taxa procesare dosar (doar pentru cetăţenii străini) - 150 Euro

      

TABEL

curpinzând propunerile taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023

Ciclul II – Studii universitare de masterat (Legea 288/2004)

Nr. crt. Domeniul de studiu Programul de studiu Forma de învățământ Taxă de școlarizare/an de studiu
1 Agronomie  Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice cu frecvenţă 3400 Ron
2 Horticultură  Tehnologii horticole moderne cu frecvenţă 3400 Ron
3 Silvicultură  Valorificarea durabilă a resurselor pădurii cu frecvenţă 3400 Ron
4 Ingineria mediului  Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară cu frecvenţă 3400 Ron
5 Ingineria mediului  Ingineria Mediului şi Securitate în muncă cu frecvenţă 3400 Ron
6 Ingineria produselor alimentare  Siguranţă şi securitate agroalimentară cu frecvenţă 3400 Ron
7 Ingineria și managementul  Managementul unităților de turism cu frecvență 3400 Ron

 

Scutiri de taxe

      Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii universitare de licenţă următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

   Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: 

 • copii după certificate de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţiilor la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor.

         Înscrierea la concursul de admitere

         Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

        La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul absolvenţilor promoţiei 2020, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ superior (în aceleaşicondiţii ca şi diploma de licenţă);
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie);
 1. Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
 1. Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) – dacă este cazul;
 2. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 3. 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţine examen de admitere cu probe de concurs;
 4. Carte de identitate (original pentru conformitate) şicopie;
 5. Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxeide înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.
 6. 9.Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimele actualizări

27 March 2023
27 March 2023
27 March 2023
27 March 2023
27 March 2023

Date de contact

Adresă: b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

Telefon:

+40 259 408 440 - Decanat

Poșta electronică

protmed@uoradea.ro

secretariatprotectiamediului@gmail.com

Please publish modules in offcanvas position.