Admitere licență

  ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

              Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu pe bază de concurs  de dosare, 100% media de bacalaureat.

              Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice.

              Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

  După afişarea rezultatelor se va confirma locul ocupat prin concurs după un program anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

  Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

  În situația nepornirii unui program de studiu de licență, candidații admiși la acel program de studiu pe locuri subvenționate vor fi transferați la un alt program de studiu de licență (păstrându-și același statut ”admis fără taxă”) conform opțiunilor personale pe baza acceptului scris înaintat comisiei de admitere a facultății.

  Nr. crt. Domeniul Programul de studii

  Durata şcolarizare/

  Nr. credite

  Cifra de şcolarizare Criterii de admitere
  1. Agronomie Agricultură 4 ani, 240 credite 50 100% media de bacalaureat
  2. Horticultură Horticultură 4 ani, 240 credite 50 100% media de bacalaureat
  3. Horticultură Peisagistică 4 ani, 240 credite 30 100% media de bacalaureat
  4. Silvicultură Silvicultură 4 ani, 240 credite 75 100% media de bacalaureat
  5. Silvicultură Exploatări forestiere 4 ani, 240 credite 40 100% media de bacalaureat
  6. Zootehnie Zootehnie 4 ani, 240 credite 50 100% media de bacalaureat
  7. Ingineria Mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice 4 ani, 240 credite 50 100% media de bacalaureat
  8. Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului 4 ani, 240 credite 30 100% media de bacalaureat
  9. Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 4 ani, 240 credite 75 100% media de bacalaureat
  10. Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 4 ani, 240 credite 30 100% media de bacalaureat
  11. Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 4 ani, 240 credite 90 100% media de bacalaureat

   

  1.DATE PRIVIND CONCURSUL DE ADMITERE

        Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2024: 

  01 iulie - 20 iulie 2024 - înscrierea candidaţilor

  22 iulie 2024 - afişarea rezultatelor

  22 iulie – 26 iulie 2024 - confirmarea locului

  29 iulie 2024 - afişarea listelor finale

          Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2024: 

  02 septembrie - 14 septembrie 2024 - înscrierea candidaţilor

  16 septembrie 2024 - afişarea rezultatelor

  16 septembrie - 19 septembrie 2024 - confirmarea locului

  20 septembrie 2024 - afişarea listelor finale

  În zilele de după 20 septembrie 2024 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii. Informaţii suplimentare la telefon 0259408440, 0259408277 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.

              Informarea candidaţilor

             La Facultatea de Protecţia Mediului se va organiza PANOUL ADMITERII unde vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenţă, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului.

  Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultate şi domeniile de licenţă existente. Toate informaţiile aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin orice fel de mijloace, vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea Universităţii din Oradea şi de Ministerul Educaţiei.

             Taxe

  Pentru concursul de admitere 2024 s-au stabilit următoarele taxe:

         - Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 LEI

         - Taxa pentru contestaţii - 150 LEI

         - Taxa de înmatriculare - 100 LEI

         - Taxă procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 EURO

   

  Ciclul I – Studii universitare de licenţă - anul universitar 2023-2024

  Nr.

  crt.

  Domeniu de studiu Program de studiu Forme de învățământ Taxa de școlarizare/an de studiu
  1 Agronomie Agricultură cu frecvenţă 3240 LEI
  2 Horticultură Horticultură cu frecvenţă 3240 LEI
  Peisagistică cu frecvenţă 3240 LEI
  3 Zootehnie Zootehnie cu frecvenţă 3240 LEI
  4 Silvicultură Silvicultură cu frecvenţă 3240 LEI
  Exploatări forestiere cu frecvenţă 3240 LEI
  5 Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului cu frecvenţă 3240 LEI
  6 Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole cu frecvenţă 3240 LEI
  Controlul și expertiza produselor alimentare cu frecvenţă 3240 LEI
  7 Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și agricole cu frecvenţă 3240 LEI
  8 Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism cu frecvenţă 3240 LEI

   

  Scutiri de taxe

       Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii universitare de licenţă următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

  • orfanii;
  • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
  • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
  • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolareşi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

    Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: 

  • copii după certificate de deces ale părinţilor;
  • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
  • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
  • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
  • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţiilor la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

     Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor.

        Înscrierea la concursul de admitere           

        Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

         La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, încazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat);
  • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
  • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) – dacă este cazul;
  • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
  • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
  • Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
  • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.
  • Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3.

  Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Date de contact

  Adresă: b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

  Telefon:

  +40 259 408 440 - Decanat

  Poșta electronică

  protmed@uoradea.ro

  secretariatprotectiamediului@gmail.com