Admission

General Presentation Study prog./Educ. plans Faculty Board Departments Facilities Research International Relations Conferences Publications Professors Information Students Information News Admission Academic Elections Competition posts

CONCURSUL DE ADMITERE 2017

Locul ocupat prin concurs la admitere trebuie confirmat. Locurile neconfirmate in termenul stabilit vor fi declarate vacante.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2017:

Calendar Licenta:

• 04 - 17 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor

• 18 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor

• 18 - 21 septembrie 2017 - confirmarea locului

• 22 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

 

Calendar Master:

• 04 septembrie - 16 septembrie ora 12 - înscrierea candidaţilor la programele de studii Tehnologii Horticole Moderne (THM), Tehnologii Moderne în exploatațiile Agricole și Zootehnice (TMEAZ), Managementul Unităților de Turism și Alimentație Publică (MUTAP)

• 16 septembrie ora 13 – proba orală doar pentru candidații înscriși la programele universitare de masterat THM, TMEAZ și MUTAP

• 04 septembrie - 17 septembrie ora 12 - înscrierea candidaţilor la programele de studii Valorificarea Durabilă a Resurselor Pădurii (VDRP), Siguranță și Securitate Agroalimentară (SSA), Ingineria Mediului și Securitate în Muncă (IMSM), Managementul Situațiilor de Urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară (MSU)

• 17 septembrie ora 13 – proba orală doar pentru candidații înscriși la programele universitare de masterat VDRP, SSA, IMSM și MSU

• 18 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor

• 18 - 21 septembrie 2017 - confirmarea locului

• 22 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

Lista definitiva a candidatilor declarati admisi, Studii de licenta, Sesiunea Septembrie 2017

Lista definitiva a candidatilor declarati admisi, Masterat, Sesiunea Septembrie 2017

Lista provizorie a candidatilor declarati admisi, Studii de licenta, Sesiunea Septembrie 2017

Lista provizorie a candidatilor declarati admisi, Masterat, Sesiunea Septembrie 2017

Lista definitiva a candidatilor declarati admisi, Studii de licenta, Sesiunea Iulie 2017

Lista definitiva a candidatilor declarati admisi, Masterat, Sesiunea Iulie 2017

Lista provizorie candidati declarati admisi la Licenta Iulie 2017

Lista provizorie candidati declarati admisi si respinsi la Master Iulie 2017

MENCȘ: Metodologia-cadru privind organizarea admiterii din 15.12.2016

Universitatea din Oradea: Metodologia organizării admiterii în anul universitar 2017-2018

Facultatea de Protecția Mediului: Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii 2017-2018

Facultatea de Protecția Mediului: Tematica admitere master 2017-2018

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2017:
• 11 iulie - 23 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor
• 24 iulie 2017 – proba orală doar pentru candidații înscriși la programele universitare de masterat
• 25 iulie 2017 - afişarea rezultatelor
• 26 iulie – 30 iulie 2017 - confirmarea locului
• 31 iulie 2017 - afişarea listelor finale

    Admiterea la programele de studii universitare de licență la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu pe bază de concurs de dosare, 100% media de bacalaureat.

    Admiterea la programele de studii universitare de masterat la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pe baza unui concurs de admitere constând într-o probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50% și 50% media examenului de licenţă.

    Calendarul admiterii – înscrieri, data probei orale, confirmări, afișare liste provizorii și finale; tematica și bibliografia probei de concurs orale aferentă programelor de studii universitare de masterat vot fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul facultății și publicare pe pagina web.

    Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, nr. 26, sau în locuri special amenajate anunţate prin afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00 – 12.00.

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe  bază de concurs  de dosare, 100% media de bacalaureat.

      Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: Nota la proba de examen ,,Limba şi literatura românăobţinută la examenul de bacalaureat.           

După afişarea rezultatelor se va confirma locul ocupat prin concurs după un program anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

Structura PROGRAMELOR DE STUDIU dIn FACULTATEA DE  Protecţia Mediului  PENTRU ANUL UNIVERSITAR  2016-2017

Nr. crt.

Domeniul

Programul de studii

Durata şcolarizare/ Nr. credite

Cifra de şcolarizare

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

4 ani, 240 credite

50

100% media de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

4 ani, 240 credite

50

100% media de bacalaureat

3.

Horticultură

Peisagistică

4 ani, 240 credite

30

100% media de bacalaureat

4.

Silvicultură

Silvicultură

4 ani, 240 credite

75

100% media de bacalaureat

5.

Silvicultură

Exploatări forestiere

4 ani, 240 credite

40

100% media de bacalaureat

6.

Zootehnie

Zootehnie 

4 ani, 240 credite

50

100% media de bacalaureat

7.

Ingineria Mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

4 ani, 240 credite

75

100% media de bacalaureat

8.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

4 ani, 240 credite

35

100% media de bacalaureat

9.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

4 ani, 240 credite

75

100% media de bacalaureat

10.

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

4 ani, 240 credite

50

100% media de bacalaureat

11.

Inginerie şi management

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

4 ani, 240 credite

90

100% media de bacalaureat

 

1.Date privind concursul de admitere

 

Înscrieririle se fac la  secretariatul  Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, nr. 26,  sau în  locuri special amenajate  anunţate  prin  afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00 – 12.00. Informaţii suplimentare la telefon 0259408440 , 0259408277 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.        

      Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2017

11 iulie - 24 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor

 25 iulie 2017 - afişarea rezultatelor

 26 iulie – 30 iulie 2017 - confirmarea locului

 31 iulie 2017 - afişarea listelor finale

        Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2017

04 septembrie - 17 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor

19 septembrie - 21 septembrie 2017 - confirmarea locului

22 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

În zilele de după 22 septembrie 2017 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii.

            Informarea candidaţilor

           La Facultatea de Protecţia Mediului se va organiza PANOUL ADMITERII unde vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenţă, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului.

Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultate şi domeniile de licenţă existente. Toate informaţiile aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin orice fel de mijloace, vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea Universităţii din Oradea şi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi cercetării Stiinţifice.

           Taxe

Pentru concursul de admitere 2016 s-au stabilit următoarele taxe:

       - Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

       - Taxa pentru contestaţii - 150 RON

       - Taxa de înmatriculare - 100 RON

       - Taxă procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 Euro

 

Ciclul I – Studii universitare de licenţă - anul universitar 2017-2018

Nr.

crt.

 

Domeniul de studiu

 

Program de studiu

Forme de învăţământ

Taxa de şcolarizare/an de studiu

1

Agronomie

Agricultură

cu frecvenţă

2 500 Ron

2

Horticultură

Horticultură

cu frecvenţă

2 500 Ron

Peisagistică

cu frecvenţă

2 500 Ron

3

Zootehnie

Zootehnie

cu frecvenţă

2 500 Ron

4

Silvicultură

Silvicultură

cu frecvenţă

2 500 Ron

Exploatări forestiere

cu frecvenţă

2 500 Ron

5

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

cu frecvenţă

2 500 Ron

6

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

cu frecvenţă

2 500 Ron

Controlul şi expertiza produselor alimentare

cu frecvenţă

2 500 Ron

7

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

cu frecvenţă

2 500 Ron

8

Inginerie şi management

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

cu frecvenţă

2 500 Ron

 

         

 Scutiri de taxe

          Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

·          orfanii de ambii părinţi;

·          cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;

·          cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;

·          cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

         Scutirea  de  plată  a  taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi la înscriere, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile  de mai sus.

 

            Înscrierea la concursul de admitere

            Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale (cetăţeni români) vor preciza, în cererea de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

            Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de largă circulaţie internaţională admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

            La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017, adeverinţa eliberată de tre instituţia de învăţământ;

b)   Certificatul de naştere (original pentru conformitate) şi copie legalizată;

c)   Certificat de căsătorie, (original pentru conformitate) şi copie legalizată, dacă este cazul;

d) Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

e)  2 (două) fotografii tip buletin;

f)  Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

g) Chitanţă/Ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.

            În adeverinţa eliberată de licee pentru absolvenţii promoţiei 2017 se menţionează media examenului de bacalaureat, media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

            Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

      Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale se restituie, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate.

             

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

·         achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;

·         doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii.

·         se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2017;

·         completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor scrise se depun la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor finale ale concursului.

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă.

La Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului studiile universitare de masterat au durata de  2 ani (4 semestre), se încheie cu examen de disertaţie, iar absolvenţii primesc diploma de master.

 

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare/ Nr. credite

Cifra de şcolarizare

1.

Silvicultură 

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii 

4 semestre,

120 credite

50

2.

Agronomie

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

4 semestre,

120 credite

50

3.

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

4 semestre,

120 credite

50

4.

Ingineria Mediului

Factori de mediu în siguranţa alimentară şi sănătatea publică.

4 semestre,

120 credite

50

5.

Ingineria Mediului

Dezvoltare durabilă - regională şi agroturistică.

4 semestre,

120 credite

50

6.

Ingineria Mediului

Politici noi de mediu privind  integrarea europeană.

4 semestre,

120 credite

50

7.

Ingineria Mediului

Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară

4 semestre,

120 credite

50

8.

Ingineria Mediului

Ingineria Mediului şi Securitate în muncă

4 semestre,

120 credite

50

9

Ingineria produselor alimentare

Siguranţă şi securitate agroalimentară

4 semestre,

120 credite

50

10

Inginerie şi management

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

4 semestre,

120 credite

50

 

Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pe baza unui concurs de admitere constând într-o probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50% și 50% media examenului de licenţă.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba – Cunoștințe fundamentale și de specialitate – a examenului de licență

2. Media examenului de bacalaureat.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2017

11 iulie - 23 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor

24 iulie 2017 – proba orală

25 iulie 2017 - afişarea rezultatelor

26 iulie – 30 iulie 2017 - confirmarea locului

31 iulie 2017 - afişarea listelor finale

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2017

04 septembrie - 15 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor

16-17 septembrie – proba orală

18 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor

19 septembrie - 21 septembrie 2017 - confirmarea locului

22 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

În zilele de după 22 septembrie 2017 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii. Informaţii suplimentare la telefon 0259408440 , 0259408277 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.

 

Taxe

        Pentru  concursul  de  admitere  2015  s-au stabilit  următoarele  taxe:

·         Taxa de înscriere la concursul de admitere               - 150 RON

·         Taxa pentru  contestaţii                                         - 150 RON

·         Taxa de înmatriculare                                            -  100 RON 

·         Taxa procesare dosar (doar pentru cetăţenii străini) - 150 Euro

      

TABEL

curpinzând propunerile taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017

 

Ciclul II – Studii universitare de masterat (Legea 288/2004)

Nr. crt.

Domeniul de studiu

Programul de studiu

Forma de  învăţământ

Taxa de şcolarizare/an de studiu

1

Agronomie

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

cu frecvenţă

3 000 Ron

2

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

cu frecvenţă

3 000 Ron

3

Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

cu frecvenţă

3 000 Ron

4

Ingineria Mediului

Factori de mediu în siguranţa alimentară şi sănătatea publică

cu frecvenţă

3 000 Ron

Dezvoltare durabilă – regională şi agroturistică

cu frecvenţă

3 000 Ron

Politici noi de mediu privind integrare europeană

cu frecvenţă

3 000 Ron

Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară

cu frecvenţă

3 000 Ron

Ingineria Mediului şi Securitate în muncă

cu frecvenţă

3 000 Ron

5

Ingineria produselor alimentare

Siguranţă şi securitate agroalimentară

cu frecvenţă

3 000 Ron

6

Inginerie şi management

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

cu frecvenţă

3 000 Ron

 

Scutiri de taxe

 

             Beneficiază de scutire de taxă de înscriere la concursul de admitere sesiunile 2017 – studii de master -   următoarele categorii de candidaţi:

·         orfanii de ambii părinţi;

·         cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;

·         cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;

·         cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277).

Beneficiază de aceste drepturi candidaţii cu vârsta până în 25 de ani.

            Candidaţii care au susţinut examenele de finalizare a studiilor în sesiunea iunie – iulie 2017 vor prezenta la înscriere adeverinţa eliberată de facultate, în care se menţionează media generală a anilor de studiu din facultate şi media examenului de licenţă.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de largă circulaţie internaţională admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2017);

b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)

c) Certificatul de naştere în copie legalizată ;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

h) Chitanţă/Ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.

 

             Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.        

 

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  ·         achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;

  ·         doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;

  ·         se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2017;

  ·         completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii.