Natural Resource

Platformă de cercetare

Platformă de cercetare Proiecte naţionale Proiecte internaţionale Brevete

LABORATOR DE CERCETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU
AGRICULTUR
Ă, SILVICULTURĂ ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Director platformă Director ştiinţific
Prof. dr. Vasile BARA Prof. dr. ing. Cornel DOMUŢA

ORGANIGRAMA  LABORATORULUI

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Studiul factorilor climatici de risc pentru agricultură, silvicultură şi mediul înconjurător şi stabilirea metodelor de prevenire şi combatere

  • Studiul factorilor biologici de risc pentru agricultură, silvicultură şi mediul înconjurător şi stabilirea măsurilor de prevenire şi combatere

  • Studiul factorilor de risc cauzaţi de activitatea antropică şi stabilirea metodelor de prevenire şi combatere

REZUMAT

Laboratorul de cercetare va funcţiona în cadrul Centrului de cercetare a factorilor de risc pentru agricultură, silvivultură şi mediul înconjurător din Facultatea de Protecţia Mediului, Universitatea din Oradea.

Activitaţile de formare interdisciplinară cuprind lucrări de laborator pentru studenţii de la specializările de Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Silvicultură, Exploatări forestiere, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Ingineria produselor agricole, activităţi pentru masteranzii în Agricultură, Managementul durabil al resurselor forestiere, Metodologii şi tehnici de refacere ecologică din perspectiva dezvoltării durabile, Politici noi de mediu privind posibilităţile de integrare europeană, precum şi pentru doctoranzi.

Activitatea de cercetare din cadrul platformei este una interdisciplinară bazată pe cercetări de Agrotehnică, Fitotehnie, Agrochimie, Fitopatologie, Entomologie, Irigarea culturilor, Agrometeorologie, Pedologie, Îmbunătăţiri funciare, Horticultură, Zootehnie, Silvicultură, Poluare, Ecotoxicologie, Microbiologie, Teledetecţie.

Se are în vedere monitorizarea regimului apei în ecosistemele agricole şi silvice, direct şi prin teledetecţie şi cu modelarea impactului apei asupra producţiilor agricole, determinarea perioadelor cu secetă pedologică şi exces de umiditate la 8 culturi de câmp, 4 culturi de legume, măr, piersic şi viţă de vie şi modelarea impactului acestora asupra producţiilor, cuantificarea influenţei irigaţiilor şi a lucrărilor de desecare-drenaj asupra cantităţii şi calităţii producţiilor.

Factorii biologici de risc (buruieni, boli, dăunători) vor fi studiaţi în vederea stabilirii unui management integrat de protecţie a plantelor, alături de celelalte măsuri preventive şi curative vizându-se stabilirea pragului economic de dăunare pentru buruieni  (Apera spica venti – la grâu; Matricaria inodora – la grâu; Convolvulus arvensis – la porumb şi în solarii, sere; Cirsium arvense – la grâu, porumb; Xanthium strumarium – la porumb, floarea-soarelui; Echinochloa crus galli – la porumb, floarea-soarelui; Stelaria media – în spaţii protejate), boli (Tilletia spp.; Sorosporium holci-sorghi; Plasmopara helianthi; Phomopsis helianthi; Cercospora beticola; Phytophora infestans) şi dăunători (Oulema melanopus; Agriotes spp.; Ostrinia nubilalis; Diabrotica virgifera virgifera).

Factorii de risc produşi în urma activităţii antropice studiaţi sunt: compactarea secundară, înrăutăţirea structurii, acidifierea secundară, scăderea alarmantă a conţinutului de humus, fosfor şi potasiu, a activităţii biologice din sol, eroziunea produsă de apă şi vânt, poluarea industrială a solului, apei şi aerului.

Cea mai mare parte dintre activităţile de cercetare se bazează pe rezultatele ce vor fi obţinute în experienţe staţionare de lungă durată cu asolamente, îngrăşăminte, lucrările solului, irigaţii, desecare-drenaj, eroziunea solului, refacere ecologică a solurilor poluate cu petrol, proiectul oferind posibilitatea valorificării acestei extraordinare mine de date. Pe baza rezultatelor obţinute se vor stabili metode de prevenire şi combatere.

Dotările propuse sunt competitive cu cele mai de vârf de pe plan mondial şi vor permite valorificarea experienţelor staţionare dar şi a altor cercetări efectuate în cadrul centrului de cercetare. Se vor crea condiţii pentru participarea cu mai mult succes la licitaţiile de proiecte naţionale (8 proiecte CNCSIS sau CEEX) şi internaţionale (2 proiecte) pentru realizarea de contracte cu mediul economic (3 contracte).

Rezultatele cercetărilor vor fi valorificate în 3 lucrări ştiinţifice ISI şi 15 lucrări în reviste acreditate CNCSIS, în 3 cărţi (Factorii de risc pentru agricultură, Factorii de risc pentru silvicultură, Factorii de risc pentru mediul înconjurător) şi pliante , Work-shopuri anuale cu cele 3 categorii de factori de risc, cursurile bianuale organizate pe 3 nivele: studenţi, fermieri şi specialişti; anual se va organiza Simpozionul International Factorii de risc pentru agricultură, silvicultură şi mediul înconjurător cu participarea celor 28 de membrii ai Consorţiului Universităţilor Agricole Europene din care Facultatea de Protecţia Mediului face parte, a altor universităţi, institute şi Staţiuni de Cercetare din ţară şi din afara spaţiului european.

Activităţile proiectului vor fi promovate în presa scrisă şi audio vizuală, precum şi în pagina web www.factori de risc.ro

Proiectul are o valoare de 3.375.900 RON, iar la derularea lui participă 7 profesori universitari, 6 CSI, 10 conferenţiari universitari, 23 şefi de lucrări,  9 asistenţi universitari, dintre acestia 26 sunt doctori, iar 23 doctoranzi. Activitatea precedentă de cercetare a echipei proiectului constituie o garanţie pentru derularea în bune condiţii a proiectului, al cărui impact va fi fără îndoială unul extrem de favorabil, dând şanse în plus studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de azi şi de mâine, dar şi membrilor echipei proiectului şi credem noi că şi agriculturii, silviculturii şi mediului înconjurător din nord-vestul Romaniei.

Raport de evaluare

Plan de activităţi 2008

Form_platforme

Raport de autoevaluare 2009

Anexa 1 aspecte cu echipamente achizitionate

Anexa 1 raport de cercetare 2006-2008

Anexa 2 strategie 2009

Anexa 3 articole 2006-2008