Back to Top

Admitere masterat

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă.

La Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului studiile universitare de masterat au durata de  2 ani (4 semestre), se încheie cu examen de disertaţie, iar absolvenţii primesc diploma de master.

            Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pe baza unui concurs de admitere constând într-o probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50% și 50% media examenului de licenţă.

Calendarul admiterii – înscrieri, data probei orale, confirmări, afișare liste provizorii și finale; tematica și bibliografia probei de concurs orale aferentă programelor de studii universitare de masterat vot fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul facultății și publicare pe pagina web.

Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

După  afişarea  rezultatelor se va confirma locul  ocupat  prin concurs  după  un program   anunţat  în perioada  admiterii. Locurile  neconfirmate  în termenul stabilit vor  fi declarate  vacante.

În situația nepornirii unui program de studiu universitar de masterat, candidații admiși la acel program de studiu pe locuri subvenționate vor fi transferați la un alt program de studiu universitar de masterat (păstrându-și același statut ”admis fără taxă”) conform opțiunilor personale pe baza acceptului scris înaintat comisiei de admitere a facultății.

Examen de admitere la programele universitare de masterat, Proba de evaluare a cunoștintelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat

Domeniu: Agronomie

Program de studiu universitar de masterat: Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice

Tematică și bibliografie TMEAZ

Sala: 119 etaj 1 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Horticultură

Program de studiu universitar de masterat: Tehnologii horticole moderne

Tematică și bibliografie THM

Sala: 123 etaj 1 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Ingineria mediului

Program de studiu universitar de masterat: Ingineria mediului și securitate în muncă

Tematică și bibliografie IMSM

Sala: 216 etaj 2 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Ingineria mediului

Program de studiu universitar de masterat: Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară

Tematică și bibliografie MSUCDASIA

Sala: 220 etaj 2 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Ingineria produselor alimentare

Program de studiu universitar de masterat: Siguranță și securitate agroalimentară

Tematică și bibliografie SSA

Sala: 122 etaj 1 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Silvicultură

Program de studiu universitar de masterat: Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

Tematică și bibliografie VDRP

Sala: 318 etaj 3 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Inginerie și management

Program de studiu universitar de masterat: Managementul unităților de turism și alimentație publică

Tematică și bibliografie MUTAP

Sala: 317 etaj 3 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

 

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. crt. Domeniul  Program de studiu Durata de școlarizare Cifra de școlarizare
1. Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

4 semestre,

120 credite

50
2.  Agronomie Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice

4 semestre,

120 credite

50
3. Horticultură Tehnologii horticole moderne

4 semestre,

120 credite

50
4. Ingineria mediului Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară

4 semestre,

120 credite

50
5. Ingineria mediului Ingineria mediului și securitate în muncă

4 semestre,

120 credite

50
6. Ingineria produselor alimentare Siguranţă şi securitate agroalimentară

4 semestre,

120 credite

50
7. Inginerie și management Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

4 semestre,

120 credite

50

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2023: 

3 iulie - 22 iulie 2023 - înscrierea candidaţilor

24 iulie 2023 - proba orală și afişarea rezultatelor

24 iulie – 27 iulie 2023 - confirmarea locului

28 iulie 2023 - afişarea listelor finale

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2023: 

04 septembrie - 16 septembrie 2023 - înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2023 - proba orală și afişarea rezultatelor

18 septembrie - 21 septembrie 2023 - confirmarea locului

22 septembrie 2023 - afişarea listelor finale

În zilele de după 22 septembrie 2023 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii. Informaţii suplimentare la telefon 0259408440, 0259408277 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.

 

Taxe

        Pentru concursul de admitere 2023 s-au stabilit următoarele taxe:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere               - 150 LEI
 • Taxa pentru  contestaţii                                         - 150 LEI
 • Taxa de înmatriculare                                            -  100 LEI
 • Taxa procesare dosar (doar pentru cetăţenii străini) - 150 EURO

      

TABEL

curpinzând propunerile taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024

Ciclul II – Studii universitare de masterat (Legea 288/2004)

Nr. crt. Domeniul de studiu Programul de studiu Forma de învățământ Taxă de școlarizare/an de studiu
1 Agronomie  Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice cu frecvenţă 3480 LEI
2 Horticultură  Tehnologii horticole moderne cu frecvenţă 3480 LEI
3 Silvicultură  Valorificarea durabilă a resurselor pădurii cu frecvenţă 3480 LEI
4 Ingineria mediului  Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară cu frecvenţă 3480 LEI
5 Ingineria mediului  Ingineria Mediului şi Securitate în muncă cu frecvenţă 3480 LEI
6 Ingineria produselor alimentare  Siguranţă şi securitate agroalimentară cu frecvenţă 3480 LEI
7 Ingineria și managementul  Managementul unităților de turism cu frecvență 3480 LEI

 

Scutiri de taxe

      Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii universitare de licenţă următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

   Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: 

 • copii după certificate de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţiilor la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor.

         Înscrierea la concursul de admitere

         Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

        La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul absolvenţilor promoţiei 2020, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ superior (în aceleaşicondiţii ca şi diploma de licenţă);
 2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie);
 1. Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
 1. Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) – dacă este cazul;
 2. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 3. 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţine examen de admitere cu probe de concurs;
 4. Carte de identitate (original pentru conformitate) şicopie;
 5. Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxeide înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.
 6. 9.Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau.

 

 

Admitere licență

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

            Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu pe bază de concurs  de dosare, 100% media de bacalaureat.

            Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice.

            Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

După afişarea rezultatelor se va confirma locul ocupat prin concurs după un program anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

În situația nepornirii unui program de studiu de licență, candidații admiși la acel program de studiu pe locuri subvenționate vor fi transferați la un alt program de studiu de licență (păstrându-și același statut ”admis fără taxă”) conform opțiunilor personale pe baza acceptului scris înaintat comisiei de admitere a facultății.

Nr. crt. Domeniul Programul de studii

Durata şcolarizare/

Nr. credite

Cifra de şcolarizare Criterii de admitere
1. Agronomie Agricultură 4 ani, 240 credite 50 100% media de bacalaureat
2. Horticultură Horticultură 4 ani, 240 credite 50 100% media de bacalaureat
3. Horticultură Peisagistică 4 ani, 240 credite 30 100% media de bacalaureat
4. Silvicultură Silvicultură 4 ani, 240 credite 75 100% media de bacalaureat
5. Silvicultură Exploatări forestiere 4 ani, 240 credite 40 100% media de bacalaureat
6. Zootehnie Zootehnie 4 ani, 240 credite 50 100% media de bacalaureat
7. Ingineria Mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice 4 ani, 240 credite 50 100% media de bacalaureat
8. Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului 4 ani, 240 credite 30 100% media de bacalaureat
9. Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 4 ani, 240 credite 75 100% media de bacalaureat
10. Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 4 ani, 240 credite 30 100% media de bacalaureat
11. Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 4 ani, 240 credite 90 100% media de bacalaureat

 

1.DATE PRIVIND CONCURSUL DE ADMITERE

      Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2023: 

3 iulie - 22 iulie 2023 - înscrierea candidaţilor

24 iulie 2023 - afişarea rezultatelor

24 iulie – 27 iulie 2023 - confirmarea locului

28 iulie 2023 - afişarea listelor finale

        Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2023: 

04 septembrie - 16 septembrie 2023 - înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2023 - afişarea rezultatelor

18 septembrie - 21 septembrie 2023 - confirmarea locului

22 septembrie 2023 - afişarea listelor finale

În zilele de după 22 septembrie 2023 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii. Informaţii suplimentare la telefon 0259408440, 0259408277 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.

            Informarea candidaţilor

           La Facultatea de Protecţia Mediului se va organiza PANOUL ADMITERII unde vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenţă, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului.

Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultate şi domeniile de licenţă existente. Toate informaţiile aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin orice fel de mijloace, vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea Universităţii din Oradea şi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi cercetării Stiinţifice.

           Taxe

Pentru concursul de admitere 2023 s-au stabilit următoarele taxe:

       - Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 LEI

       - Taxa pentru contestaţii - 150 LEI

       - Taxa de înmatriculare - 100 LEI

       - Taxă procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 EURO

 

Ciclul I – Studii universitare de licenţă - anul universitar 2023-2024

Nr.

crt.

Domeniu de studiu Program de studiu Forme de învățământ Taxa de școlarizare/an de studiu
1 Agronomie Agricultură cu frecvenţă 3240 LEI
2 Horticultură Horticultură cu frecvenţă 3240 LEI
Peisagistică cu frecvenţă 3240 LEI
3 Zootehnie Zootehnie cu frecvenţă 3240 LEI
4 Silvicultură Silvicultură cu frecvenţă 3240 LEI
Exploatări forestiere cu frecvenţă 3240 LEI
5 Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului cu frecvenţă 3240 LEI
6 Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole cu frecvenţă 3240 LEI
Controlul și expertiza produselor alimentare cu frecvenţă 3240 LEI
7 Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și agricole cu frecvenţă 3240 LEI
8 Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism cu frecvenţă 3240 LEI

 

Scutiri de taxe

     Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii universitare de licenţă următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolareşi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

  Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: 

 • copii după certificate de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţiilor la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

   Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor.

      Înscrierea la concursul de admitere           

      Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

       La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, încazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat);
 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) – dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 • Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.
 • Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau.

 

 

Admitere

CONCURSUL DE ADMITERE 2023

LICENŢĂ

Sesiunea SEPTEMBRIE

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la AGRICULTURĂ - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la HORTICULTURĂ - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la PEISAGISTICĂ - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ȘI ECOLOGICE - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la SILVICULTURĂ - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la EXPLOATĂRI FORESTIERE - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA PRELUCRĂRII LEMNULUI - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la ZOOTEHNIE - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi în aşteptare - Septembrie 2023 (2023.09.22)

 

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la AGRICULTURĂ - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la HORTICULTURĂ - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la PEISAGISTICĂ - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ȘI ECOLOGICE - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la SILVICULTURĂ - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la EXPLOATĂRI FORESTIERE - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA PRELUCRĂRII LEMNULUI - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la ZOOTEHNIE - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi în aşteptare - Septembrie 2023 (2023.09.18)

 

Locul ocupat prin concurs se va confirma în perioada 18 septembrie – 21 septembrie 2023. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

 

Sesiunea IULIE

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la AGRICULTURĂ - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la HORTICULTURĂ - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la PEISAGISTICĂ - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ȘI ECOLOGICE - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la SILVICULTURĂ - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la EXPLOATĂRI FORESTIERE - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA PRELUCRĂRII LEMNULUI - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la ZOOTEHNIE - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi în aşteptare - Iulie 2023 (2023.07.28)

 

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la AGRICULTURĂ - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la HORTICULTURĂ - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la PEISAGISTICĂ - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ȘI ECOLOGICE - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la SILVICULTURĂ - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la EXPLOATĂRI FORESTIERE - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA PRELUCRĂRII LEMNULUI - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la ZOOTEHNIE - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM - Iulie 2023 (2023.07.24)

 

Locul ocupat prin concurs se va confirma în perioada 24 iulie – 27 iulie 2023. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante. 

 

MASTER

Sesiunea SEPTEMBRIE

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGII MODERNE ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE ȘI ZOOTEHNICE - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGII HORTICOLE MODERNE - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, CRIZELOR ȘI DEZASTRELOR ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA MEDIULUI ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE AGROALIMENTARĂ - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la VALORIFICAREA DURABILĂ A RESURSELOR PĂDURII - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - Septembrie 2023 (2023.09.22)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi în aşteptare - Septembrie 2023 (2023.09.22)

 

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGII MODERNE ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE ȘI ZOOTEHNICE - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGII HORTICOLE MODERNE - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, CRIZELOR ȘI DEZASTRELOR ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA MEDIULUI ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE AGROALIMENTARĂ - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la VALORIFICAREA DURABILĂ A RESURSELOR PĂDURII - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - Septembrie 2023 (2023.09.18)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi în aşteptare - Septembrie 2023 (2023.09.18)

 

Locul ocupat prin concurs se va confirma în perioada 18 septembrie – 21 septembrie 2023. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

 

Sesiunea IULIE

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGII MODERNE ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE ȘI ZOOTEHNICE - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGII HORTICOLE MODERNE - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, CRIZELOR ȘI DEZASTRELOR ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA MEDIULUI ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE AGROALIMENTARĂ - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la VALORIFICAREA DURABILĂ A RESURSELOR PĂDURII - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - Iulie 2023 (2023.07.28)

Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi în aşteptare - Iulie 2023 (2023.07.28)

 

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGII MODERNE ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE ȘI ZOOTEHNICE - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la TEHNOLOGII HORTICOLE MODERNE - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, CRIZELOR ȘI DEZASTRELOR ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la INGINERIA MEDIULUI ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE AGROALIMENTARĂ - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la VALORIFICAREA DURABILĂ A RESURSELOR PĂDURII - Iulie 2023 (2023.07.24)

Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi la MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - Iulie 2023 (2023.07.24)

 

Locul ocupat prin concurs se va confirma în perioada 24 iulie – 27 iulie 2023. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

 

 

Decizie Comisie Admitere Licență 2023 (2023.06.27)

 

Decizie Comisie Admitere Master și Comisie contestații 2023 (2023.06.27)

 

Metodologia de admitere FPM 2023-2024 (2023.06.14)

Repartizare_Buget_Taxă_Licență_2023 (2023.06.12)

Repartizare_Buget_Taxă_Master_2023 (2023.06.12)

Tematică și bibliografie examen admitere master IMSM 2023 (2023.06.14)

Tematică și bibliografie examen admitere master MSUCDASIA 2023 (2023.06.14)

Tematică și bibliografie examen admitere master MUTAP 2023 (2023.06.14)

Tematică și bibliografie examen admitere master SSA 2023 (2023.06.14)

Tematică și bibliografie examen admitere master THM 2023 (2023.06.14)

Tematică și bibliografie examen admitere master TMEAZ 2023 (2023.06.14)

Tematică și bibliografie examen admitere master VDRP 2023 (2023.06.14)

 

        Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, nr. 26, sau în locuri special amenajate anunţate prin afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta (în data de 22 iulie 2023; respectiv 16 septembrie 2023) între orele 9.00 – 12.00.