!!! SITE-UL NOU !!!

https://protmed.uoradea.ro/nou/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural Resource

Admission

General Presentation Study prog./Educ. plans Faculty Board Departments Facilities Research International Relations Conferences Publications Professors Information Students Information News Admission Academic Elections Competition posts

CONCURSUL DE ADMITERE 2023

Metodologia de admitere FPM 2023-2024 (2023.06.12)

        Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, nr. 26, sau în locuri special amenajate anunţate prin afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00.

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

            Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu pe bază de concurs  de dosare, 100% media de bacalaureat.

            Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice.

            Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

După afişarea rezultatelor se va confirma locul ocupat prin concurs după un program anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

În situația nepornirii unui program de studiu de licență, candidații admiși la acel program de studiu pe locuri subvenționate vor fi transferați la un alt program de studiu de licență (păstrându-și același statut ”admis fără taxă”) conform opțiunilor personale pe baza acceptului scris înaintat comisiei de admitere a facultății.

 

Structura PROGRAMELOR DE STUDIU dIn FACULTATEA DE  Protecţia Mediului  PENTRU ANUL UNIVERSITAR  2022-2023

Nr. crt.

Domeniul

Programul de studii

Durata şcolarizare/

Nr. credite

Cifra de şcolarizare

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

4 ani, 240 credite

50

100% media de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

4 ani, 240 credite

50

100% media de bacalaureat

3.

Horticultură

Peisagistică

4 ani, 240 credite

30

100% media de bacalaureat

4.

Silvicultură

Silvicultură

4 ani, 240 credite

75

100% media de bacalaureat

5.

Silvicultură

Exploatări forestiere

4 ani, 240 credite

40

100% media de bacalaureat

6.

Zootehnie

Zootehnie 

4 ani, 240 credite

50

100% media de bacalaureat

7.

Ingineria Mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

4 ani, 240 credite

75

100% media de bacalaureat

8.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

4 ani, 240 credite

30

100% media de bacalaureat

9.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

4 ani, 240 credite

75

100% media de bacalaureat

10.

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

4 ani, 240 credite

50

100% media de bacalaureat

11.

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

4 ani, 240 credite

90

100% media de bacalaureat

1.Date privind concursul de admitere

      Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2023

3 iulie - 22 iulie 2023 - înscrierea candidaţilor

24 iulie 2023 -afişarea rezultatelor

24 iulie – 27 iulie 2023 - confirmarea locului

28 iulie 2023 -afişarea listelor finale

        Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2023

4 septembrie - 16  septembrie  2023 - înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2023 -afişarea rezultatelor

18 septembrie - 21 septembrie 2023 - confirmarea locului

22 septembrie 2023 - afişarea listelor finale

În zilele de după 22 septembrie 2023 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii. Informaţii suplimentare la telefon 0259408440 , 0259408277 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.

            Informarea candidaţilor

           La Facultatea de Protecţia Mediului se va organiza PANOUL ADMITERII unde vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenţă, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului.

Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultate şi domeniile de licenţă existente. Toate informaţiile aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin orice fel de mijloace, vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea Universităţii din Oradea şi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi cercetării Stiinţifice.

           Taxe

Pentru concursul de admitere 2023 s-au stabilit următoarele taxe:

       - Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

       - Taxa pentru contestaţii - 150 RON

       - Taxa de înmatriculare - 100 RON

       - Taxă procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 Euro

 

Ciclul I – Studii universitare de licenţă - anul universitar 2023-2024

Nr.

crt.

 

Domeniul de studiu

 

Program de studiu

Forme de învăţământ

Taxa de şcolarizare/an de studiu

1

Agronomie

Agricultură

cu frecvenţă

3 100 Ron

2

Horticultură

Horticultură

cu frecvenţă

3 100 Ron

Peisagistică

cu frecvenţă

3 100 Ron

3

Zootehnie

Zootehnie

cu frecvenţă

3 100 Ron

4

Silvicultură

Silvicultură

cu frecvenţă

3 100 Ron

Exploatări forestiere

cu frecvenţă

3 100 Ron

5

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

cu frecvenţă

3 100 Ron

6

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

cu frecvenţă

3 100 Ron

Controlul şi expertiza produselor alimentare

cu frecvenţă

3 100 Ron

7

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

cu frecvenţă

3 100 Ron

8

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

cu frecvenţă

3 100 Ron

 

     Scutiri de taxe

     Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii universitare de licenţă următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

· orfanii;

· cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;

· cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;

· cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;

· cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolareşi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

  Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: 

·  copii după certificate de deces ale părinţilor;

·  adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;

·  adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

·  adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

·  documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţiilor la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

   Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor.

      Înscrierea la concursul de admitere           

      Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

       La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

·  Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, încazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2023, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat);

·  Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;

·  Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) – dacă este cazul;

·  Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

·  2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;

·  Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;

·  Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

·  Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau.

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă.

La Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului studiile universitare de masterat au durata de  2 ani (4 semestre), se încheie cu examen de disertaţie, iar absolvenţii primesc diploma de master.

            Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pe baza unui concurs de admitere constând într-o probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50% și 50% media examenului de licenţă.

Calendarul admiterii – înscrieri, data probei orale, confirmări, afișare liste provizorii și finale; tematica și bibliografia probei de concurs orale aferentă programelor de studii universitare de masterat vot fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul facultății și publicare pe pagina web.

Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

După  afişarea  rezultatelor se va confirma locul  ocupat  prin concurs  după  un program   anunţat  în perioada  admiterii. Locurile  neconfirmate  în termenul stabilit vor  fi declarate  vacante.

În situația nepornirii unui program de studiu universitar de masterat, candidații admiși la acel program de studiu pe locuri subvenționate vor fi transferați la un alt program de studiu universitar de masterat (păstrându-și același statut ”admis fără taxă”) conform opțiunilor personale pe baza acceptului scris înaintat comisiei de admitere a facultății.

Examen de admitere la programele universitare de masterat, Proba de evaluare a cunoștintelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat

Luni 18 Septembrie 2023

Domeniu: Agronomie

Program de studiu universitar de masterat: Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice

Sala: 119 etaj 1 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Horticultură

Program de studiu universitar de masterat: Tehnologii horticole moderne

Sala: 123 etaj 1 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Ingineria mediului

Program de studiu universitar de masterat: Ingineria mediului și securitate în muncă

Sala: 216 etaj 2 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Ingineria mediului

Program de studiu universitar de masterat: Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară

Sala: 220 etaj 2 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Ingineria produselor alimentare

Program de studiu universitar de masterat: Siguranță și securitate agroalimentară

Sala: 122 etaj 1 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Silvicultură

Program de studiu universitar de masterat: Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

Sala: 318 etaj 3 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

Domeniu: Inginerie și management

Program de studiu universitar de masterat: Managementul unităților de turism și alimentație publică

Sala: 317 etaj 3 Sediul Facultății de Protecția Mediului, str. General Magheru nr.26 ora 9:00

 

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. crt.

Domeniul

Program de studiu

Durata şcolarizare/ Nr. credite

Cifra de şcolarizare

1.

Silvicultură 

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii 

4 semestre,

120 credite

50

2.

Agronomie

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

4 semestre,

120 credite

50

3.

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

4 semestre,

120 credite

50

4.

Ingineria Mediului

Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară

4 semestre,

120 credite

50

5.

Ingineria Mediului

Ingineria Mediului şi Securitate în muncă

4 semestre,

120 credite

50

6.

Ingineria produselor alimentare

Siguranţă şi securitate agroalimentară

4 semestre,

120 credite

50

7.

Inginerie şi management

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

4 semestre,

120 credite

75

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2023

3 iulie - 22 iulie 2023 - înscrierea candidaţilor

24 iulie 2023 -proba orală și afişarea rezultatelor

24 iulie – 27 iulie 2023 - confirmarea locului

28 iulie 2023 -afişarea listelor finale

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2023

4 septembrie - 16  septembrie  2023 - înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2023 -proba orală și afişarea rezultatelor

18 septembrie - 21 septembrie 2023 - confirmarea locului

22 septembrie 2023 - afişarea listelor finale

În zilele de după 22 septembrie 2023 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii. Informaţii suplimentare la telefon 0259408440 , 0259408277 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.

 

Taxe

        Pentru  concursul  de  admitere  2023  s-au stabilit  următoarele  taxe:

·         Taxa de înscriere la concursul de admitere               - 150 RON

·         Taxa pentru  contestaţii                                         - 150 RON

·         Taxa de înmatriculare                                            -  100 RON 

·         Taxa procesare dosar (doar pentru cetăţenii străini) - 150 Euro

      

TABEL

curpinzând propunerile taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024

Ciclul II – Studii universitare de masterat (Legea 288/2004)

Nr. crt.

Domeniul de studiu

Programul de studiu

Forma de  învăţământ

Taxa de şcolarizare/an de studiu

1

Agronomie

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

cu frecvenţă

3 400 Ron

2

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

cu frecvenţă

3 400 Ron

3

Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

cu frecvenţă

3 400 Ron

4 Ingineria Mediului Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară

cu frecvenţă

3 400 Ron
5 Ingineria Mediului Ingineria Mediului şi Securitate în muncă

cu frecvenţă

3 400 Ron

6

Ingineria produselor alimentare

Siguranţă şi securitate agroalimentară

cu frecvenţă

3 400 Ron

7

Inginerie şi management

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

cu frecvenţă

3 400 Ron

  

Scutiri de taxe

      Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii universitare de licenţă următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

· orfanii;

· cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;

· cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;

· cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;

· cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

   Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: 

·  copii după certificate de deces ale părinţilor;

·  adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;

·  adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

·  adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

·  documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţiilor la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor.

         Înscrierea la concursul de admitere

         Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

        La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

1.  Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul absolvenţilor promoţiei 2023, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ superior (în aceleaşicondiţii ca şi diploma de licenţă);

2.  Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie);

  1. Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;

4.    Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) – dacă este cazul;

5.    Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

6.    2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţine examen de admitere cu probe de concurs;

7.    Carte de identitate (original pentru conformitate) şicopie;

8.    Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxeide înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

9.    Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3.

         Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Dosarele incomplete nu se preiau.